Transport gratuitpentru comenzi peste 500 lei.

WhatsApp:0721.55.55.56

Email:familyaqua@gmail.com

Coș

Nota De Informare

NOTĂ DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către SC FAMILY AQUA SRL

SC FAMILY AQUA SRL, cu sediu pe bd. Mamaia, nr. 102, jud. Constanţa, România, Tel: 0241.55.55.56 | 0721.55.55.56, email: familyaqua@gmail.com, web: https://www.familyaqua.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, Legea 190/2018.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, SC FAMILY AQUA SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

SC FAMILY AQUA SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, ţinând cont de prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 

 1. Furnizare servicii
 2. Executarea contractului individual de muncă:
 3. Soluționare a plângerilor;
 4. Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal;
 5. Închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii;

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, SC FAMILY AQUA SRL, nu poate să realizeze demersurile legale pentru furnizarea serviciilor sus-menţionate.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (SC FAMILY AQUA SRL), conform articolului 6 alin. 1 literele a), b) şi c) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, SC FAMILY AQUA SRL va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul SC FAMILY AQUA SRL sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • Directiva 2016/680/CE, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului
 • Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • Legea 102/2005, modificată și completată, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
 • Legea 53/2003, actualizată – Codul muncii
 • Legea 82/1991, actualizată – a contabilităţii
 • Legea nr. 544/2004, a contenciosului administrativ;
 • Ordonanţa guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Codul de procedură civilă

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SC FAMILY AQUA SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor de către SC FAMILY AQUA SRL sunt următoarele:

Pentru angajare:

 • nume, prenume,
 • data şi locul naşterii,
 • CNP,
 • seria şi nr. de la CI,
 • Imaginea fotografică, conform standardelor;
 • cetăţenia,
 • semnătura,
 • profesia,
 • locurile de muncă anterioare,
 • formare profesională – diplome, studii,
 • situaţia familială,
 • sexul,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reşedinţă.
 • permisul de conducere (în cazul şoferilor),
 • date bancare,
 • accidente de muncă,
 • publicaţii,
 • date din Curriculum Vitae.

Furnizare servicii:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Detalii de contact – număr de telefon personal;

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • Numele şi prenumele;
 • Domiciliul, reşedinţa;
 • Codul Numeric Personal;
 • Semnătura;
 • Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de e-mail;

Ne rezervăm dreptul de a solicita şi alte date, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor SC FAMILY AQUA SRL, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

SC FAMILY AQUA SRL colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează SC FAMILY AQUA SRL ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (SC FAMILY AQUA SRL) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 1. Persoana vizată (candidatul/studentul/angajatul);
 2. Autorități publice centrale;
 3. Organismele de asigurare a calității ;
 4. Instituții partenere;
 5. Inspectoratul Teritorial de Muncă
 6. Instituţii bancare
 7. Casa Naţională de Asigurări Sociale
 8. Servicii de sănătate publică (CNAS, casele de sănătate județene);
 9. Casa Naţională de Pensii Publice
 10. Poliție, Parchet, Instanțe;
 11. Instituţii către care persoana vizată solicită portarea datelor cu caracter personal;

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: familyaqua@gmail.com sau telefonic, la unul din numerele 0241.55.55.56 | 0721.55.55.56.

Deasemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti,  Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:  http://www.dataprotection.ro.

 

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.